ساخت پوششی آب گریز برای سطوح با استفاده از فناوری نانو آب گریز یا هیدروفوب (Hydrophobe) یک پدیده فیزیکی است که درآن مولکول ها از آب دوری می کنند. مولکول های نفت، روغن و چربی از جمله مولکول های آب گریز هستند. این محصول فناورانه به رفع مشکل شستن پنجره های آسمان خراش ها در Continue Reading