تدوین دانش فنی تولید کاتالیست‌های آروماتیزاسیون در کشور رییس پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری پژوهشگاه صنعت نفت با اعلام این که پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه کاتالیست حدود۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است گفت: با تدوین دانش فنی کاتالیست آروماتیک سازی و واگذاری آن به بخش خصوصی برای تولید انبوه از خروج میلیون ها Continue Reading