موفقیت پژوهشگران ایرانی در تولید نانوذرات اکسیدی/ افزایش کیفیت محصول پژوهشگران کشورمان در پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به تولید نانوذرات اکسیدی و کلوییدی فلزی مورد استفاده در صنایع مختلف شدند. این محصول در صنعت تجهیزات پزشکی و ساختمانی، صنایع الکترونیک و مخابرات، صنایع دارویی و تولیدات طبی، صنایع نظامی، خودرو سازی و هوایی کاربرد Continue Reading