یک شرکت تولید کننده لوازم ورزشی در راستای حفاظت از محیط زیستاقدام به تولید محصولات قابل بازیافت و یا زیست تجزیه پذیر متنوعی کرده تا پس از پایان چرخه زندگیشان برای بازیافت به این شرکت بازگردند. به گزارش مهر، اجزای زیست تجزیه پذیر در خط تولید شرکت تولید کننده لوازم ورزشی “پوما” دربرگیرنده موادی هستند Continue Reading