بر اساس سند توافق هسته ایران و گروه ١+۵ تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران لغو شد تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران لغو شد گروه بین الملل: بر اساس سند توافق مذاکرات هسته ای ایران و گروه ١+۵ پس از چهار روز مذاکرات فشرده در ژنو سوئیس، لغو تحریم فروش محصولات پتروشیمی از جمله دستاوردهای این Continue Reading