Tag Archives: هلدینگ خلیج فارس

۴ برنامه شعری مقدم برای توسعه صنعت پتروشیمی / NPC همچنان متولی توسعه صنعت پتروشیمی است مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: این شرکت همچنان عهده دار توسعه این صنعت است. عباس شعری مقدم با بیان اینکه گرچه NPC عظمت گذشته را ندارد افزود: اکنون طبق برنامه ریزی های انجام شده می خواهیم همان تحولات Continue Reading

۴ برنامه شعری مقدم برای توسعه صنعت پتروشیمی / NPC همچنان متولی توسعه صنعت پتروشیمی است مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: این شرکت همچنان عهده دار توسعه این صنعت است. عباس شعری مقدم با بیان اینکه گرچه NPC عظمت گذشته را ندارد افزود: اکنون طبق برنامه ریزی های انجام شده می خواهیم همان تحولات Continue Reading