معرفی نسل جدید نقاط کوانتومی برای حذف آلاینده‌های رنگی در کشور پژوهشگران ایرانی موفق به معرفی دسته جدیدی از نقاط کوانتومی آلائیده شده بعنوان نانوفتوکاتالیست‌های نسبتا سبز، موثر و سریع برای تخریب آلاینده‌های رنگی شدند. به گزارش سرویس علمی ایسنا، با استفاده از دستاوردهای این تحقیقات و با بکارگیری نقاط کوانتومی خانواده سولفید روی می‌توان Continue Reading